Aktuality

Oznámení o dění v naší obci.

06. 03. 2023

Koncert skupiny KERN na letním parketě Petkovy 1. 7. 2023

Skupina KERN bude koncertovat na letním parketě Petkovy 1. 7. 2023. Bližší informace budou zveřejněny v červnu.

06. 03. 2023

Koncert skupiny SEVEN na letním parketě Petkovy 3. 6. 2023

Skupina SEVEN z MB bude koncertovat na letním parketě Petkovy 3. 6. 2023. Bližší informace budou zveřejněny v květnu.

Obec Petkovy

22. 02. 2023
22. 02. 2023

Informace o změně jízdního řádu linky 724 PID od 5. 3. 2023

Linka 724

Mladá Boleslav – Dlouhá Lhota – Petkovy - Libáň – Kopidlno

 

Pracovní den + neděle

Všechny spoje z Libáně jsou po trase opožděny o 1-2 min. Na lince jsou prodlouženy jízdní doby z důvodu četných zpoždění.

Nedělní spoj z Kopidlna do Mladé Boleslavi jede z Kopidlna o 2 min. později.

18. 02. 2023
18. 02. 2023

Ukončení mimořádných veterinárních opatření, ptačí chřipka Židněves

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením a § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o

ukončení mimořádných veterinárních opatření

nařízených Státní veterinární správou pod č.j. SVS/2023/009817-S ze dne 17.01.2023, ve znění ze dne 08.02.2023 (č.j. SVS/2023/022838-S), v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves [796786], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji, takto:

Čl. 1

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

(1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech.

(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/009817-S ze dne 17.01.2023, ve znění ze dne 08.02.2023 (č.j. SVS/2023/022838-S).

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 2

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna. 

12. 02. 2023
12. 02. 2023

Ukončení mimořádných veterinárních opatření, ptačí chřipka Týnec u Dobrovice

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením a § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o

ukončení mimořádných veterinárních opatření

nařízených Státní veterinární správou pod č.j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023, ve znění ze dne 31.01.2023 (č.j. SVS/2023/017582-S) v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Týnec u Dobrovice [772267], okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji, takto:

Čl. 1 Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření

(1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech. (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/004792-S ze dne 9. 1. 2023, ve znění ze dne 31. 1. 2023 (č. j. SVS/2023/017582-S). (3) Nařízení Státní veterinární správy vyhlášená v jiných právních předpisech, která se týkají stejných územních celků, nejsou touto změnou nařízení nijak dotčena a zůstávají v platnosti.

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů. 2 (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. (3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.